ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
money.jpg
งบทดลองปีงบประมาณ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo.ex.jpg
ข้อมูลการกำหนดพื้นที่ (Zoning) ในการดูแลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี1
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo.ex.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาปฎิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับที่13)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_logo.png
ประกาศขายทอดตลาด
 : ผู้บันทึกข้อมูล