สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประหยัด1.jpg

ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า"

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี มีนโยบายการยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บุคลาการภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้แต่ละฝ่าย
1.ปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังใช้งาน
2.ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง และปิดไฟที่ไม่ใช้งาน
3.ปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 26 -27 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
4.ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน
5.ปิดก๊อกน้ำหลังเลิกใช้

ลด.jpg

การลดใช้ขวด/แก้ว ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดกิจกรรมการลดใช้ขวด/แก้ว ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อสร้างวินัย และจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการลดใช้ขวด/แก้ว ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
2. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ความรู้.png

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

โดยวิทยากร ดร.ปฎิภาณ ตั้งวิจิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมาย ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เอกสาร)

วันธงชาติ_๒๓๑๐๐๓_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องใน"วันพระราชทานธงชาติไทย"

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น"วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

 

ปุ๋ยหมักด้วยบุหรี่ของกลาง_1.jpg

การให้ความรู้ในการนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก

         สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ได้มอบและให้ความรู้ในการนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักให้กับชุมชนสหกรณ์เคหะสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด จ.ปทุมธานี
         เพื่อนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยแก่บุคลากรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแปรรูปเพื่อใช้ในด้านเกษตรกรรม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้สารเคมี ถือเป็นการนำของเหลือมาใช้หมุนเวียนสร้างคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียว ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการทำเกษตรให้กับเกษตรกรเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้การทำลายยาสูบของกลางให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต EASE EXCISE เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

ปลูกต้นไม้พุทธมณฑล_1.jpg

กิจกรรม EASE Excise "การปลูกต้นไม้ ลดการปล่อย CO2"

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม "EASE Excise การปลูกต้นไม้ลดการปล่อย CO2" ตามนโยบายกรมสรรพสามิตที่มีการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 50 ต้น ณ สวนสรรพสามิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

สัมมนาโคราช_1.jpg

โครงการสัมมนา หลักสูตร “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ขององค์กรเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ESG” (สัมมนา)

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร “รักษ์โลก รักษ์ สิ่งแวดล้อม ขององค์กรและชุมชน” ภายใต้แนวคิด ESG และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ESG เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรและสังคม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ณ ทองสมบูรณ์คลับ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์