สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CSR ปลูกป้าา_1.jpg

โครงการสัมมนา หลักสูตร “รักษ์โลก รักษ์ สิ่งแวดล้อม ขององค์กรและชุมชน” ภายใต้แนวคิด ESG (กิจกรรมปลูกป่า)

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร “รักษ์โลก รักษ์ สิ่งแวดล้อม ขององค์กรและชุมชน” ภายใต้แนวคิด ESG และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ESG เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรและสังคม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ณ ผายายเที่ยง เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

นียบัตร90.jpg

ประกาศนียบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต 

ประกาศนียบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ได้แก่ นางสาวสุภาพร จันทร์จับ เจ้าพนักงานธุรการ

คบจ.เคลื่อนที่ครั้งที่2_1.jpg

โครงการ "คบจ.นนทบุรี" ร่วมใจแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เข้าร่วมงานโครงการดัวกล่าว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจฯเยี่ยม สสพ_1.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายปิยกร อภิบาลศรี) ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และพื้นที่สาขา

ท่านปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และพื้นที่สาขา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ปลูกต้นไม้_1.jpg

กิจกรรมบ้านนนท์มีรัก ปลูกผักกินเอง

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวบริเวณด้านหลังสำนักงาน เพื่อปรับปรุงสวนผักของสำนักงานฯ ให้มีผลผลิตที่เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวไปใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน

วัดสพานสูง_9.jpg

จัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำแผ่นทองแดงให้พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ) วัดสพานสูง จารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ หล่อด้วยโลหะ มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ฐานกว้าง 9 นิ้ว สูง 12.5 นิ้ว ณ วัดสพานสูง จ.นนทบุรี

คบจ_1.jpg

โครงการ "คบจ.นนทบุรี" ร่วมใจแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ 1

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เข้าร่วมงานโครงการดัวกล่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์