สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร1.jpg

มอบใบประกาศองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส และบุคลากรผู้ทำความดีและมีคุณธรรม

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ได้มอบประกาศเกียตริบัตรยกย่องเชิดชู ว่าเป็นฝ่ายต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับฝ่ายการบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมกันยังได้มอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู ให้กับ นางสาววิภา อาจธรรม เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เพื่อแสดงว่าเป็นบุคลากรผู้ทำความดีและมีคุณธรรม ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วินัย5.jpg

กิจกรรม คนมีวินัย

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี โดยให้บุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยให้ใส่เสื้อเหลือง (ทุกวันจันทร์) และแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีน้ำเงิน) ในการปฏิบัติราชการสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันอังคาร)
1. เพื่อให้เกิดความมีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน
2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน

ผ้าไทย1.JPG

กิจกรรมยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม "แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง"

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี "แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง"
1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
2.เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

5.jpg

กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ให้บุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม
 

จิตอาสา1.jpg

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามร่วมกับจังหวัดนนทบุรีออกปฏิบัติในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อรณรงณ์ป้องกัน การลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ให้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่หน่วยงานหรือชุมชน และเป็นการเสริมสร้างความเสียสละเพื่อส่วนรวม

สงกรานต์.jpg

สืบสานประเพณีไทย งานรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์
1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย
2. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการเคารพผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

KM.jpg

KM ให้ความรู้ แนะนำผู้ประกอบการด้านภาษีสรรพสามิต

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดกิจกรรม KM ให้ความรู้ แนะนำผู้ประกอบการด้านภาษีสรรพสามิต
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
2. เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ ข้อมูลด้านภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้ประกอบการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรมไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูล กฎระเบียบด้านภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้องและโปร่งใส