สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

 •         ➤ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถครั้งที่ 2
             และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ 3 (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ครั้งที่ 1
             และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินถมนะภาความรู้ และกำหนดวัน เวลา
              สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุระการ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
              ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
              ความสามารถที่่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
             คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ
             ภาคความรุ้ความสามารถที่่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
             คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์
             เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
             ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถครั้งที่ 2
             และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ 3  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ครั้งที่ 1 และ
              มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินถมนะภาความรู้ และกำหนดวัน เวลา
              สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุระการ  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1
              และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถครั้งที่ 2 (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ กำหนดวันเวลา
              สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ในตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกที่นี่)