สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 •         ●  เขตพื้นที่ห้ามขายสุรา (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" (ระดับอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
        
       🌟 
 • อำเภอเมืองนนทบุรี
  โซนนิ่ง1.JPG
    
 • อำเภอปากเกร็ด
    โซนนิ่ง2.JPG
    
 • อำเภอบางใหญ่
  โซนนิ่ง3.JPG
       🌟  
 • อำเภอบางบัวทอง
  โซนนิ่ง4.JPG
    
 • อำเภอบางกรวย
  โซนนิ่ง5.JPG
    
 • อำเภอไทรน้อย
  โซนนิ่ง6.JPG
 •         ● การต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับรายเดิม)
              ต่อใบอนุญาตแบบใหม่.jpg