สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

   🌟 การจัดการองค์ความรุ้ของหน่วยงาน
         ➢ การบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ ภาพบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่่อง เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ รายชื่อผู้เข้าร่วมบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ การบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ ภาพบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงานเรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ รายชื่อผู้เข้าร่วมบรรยายองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่        

  🌟 ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
         ➢ ภาพการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
         ➢ รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เรื่อง ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่