สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียด

ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียด

๒. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ๒๕๖๐

รายละเอียด