สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีนนทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย

 
                         bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
                               มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 •                           ◆ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
                                กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมาย
                                ว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •                          ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 
 •                          ◆ กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปราม
                               ผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
                               และสำนักงานสรรพสามิตภาค
 •                          ◆ การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
                               ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
                               กฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่
 •                          ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                               การแบ่งงานภายใน
                               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
 •                           ◆ ฝ่ายอำนวยการ
 •                          ◆ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 •                          ◆ ฝ่ายปราบปราม
 •                          ◆ ฝ่ายกฎหมาย
                         bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ 
                               หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 •                           ◆ ปฏิบัติงานอำนวยการทั่วไปของสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ งานด้านพัสดุครุภัณฑ์
                                และงานด้านการบริหารงานบุคคล
 •                          ◆ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณ
                               ประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
                               ทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่างๆ
 •                          ◆ ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณด้วยระบบบริหารงานการเงินการคลัง
                               ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) ที่อยู่ให้ความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้
                               ปฏิบัติในกรณีต่างๆ
 •                          ◆ จัดทำงบเดือนและรายงานทางการเงิน/รวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกต้องของ
                               ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่อยู่
                               ในความรับผิดชอบ
 •                          ◆ การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์/นโยบายของ
                               กรมสรรพสามิต/ สำนักงานสรรพสามิตภาค/ พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง  
                               แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ประเมินผล เพื่อทบทวน/ปรับปรุงแผน พร้อมทั้งรายงาน
                               ความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 •                          ◆ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 •                          ◆ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/
                               ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การ 
                               สนับสนุน คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 •                          ◆ ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน/แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ
                               พัสดุครุภัณฑ์ประจำปีรายไตรมาส รายปีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 •                          ◆ รวบรวม ตรวจสอบ งบเดือน รายงานสถิติ ปริมาณงานต่างๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่
                               สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                          ◆ การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนต่างๆ ภายในสำนัก และปฏิบัติงานร่วม หรือ
                               สนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
                         bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                               มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
                              กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ
                              กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังนี้
 •                           ◆ การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุที่จัดเก็บได้สูง-ต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจง ปัญหาอุปสรรค
                                ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอต่อสำนักงานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต
 •                          ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื้องต้น (ภษ.01-12) (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขาย
                               ณ โรงงานอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
                               (ภษ.04-42) สำหรับกรณีสินค้า เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                          ◆ การวิเคราะห์แบบรายการภาษีเบื้องต้น (ภษ.01-12 ก) (กรณีผู้ประกอบสถานบริการ) โดยตรวจร่วมกับแบบแจ้งราคาขาย
                               ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก)
                               สำหรับกรณีสถานบริการ เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
 •                          ◆ การตรวจวิเคราะห์แบบภาษีสินค้านำเข้า กรณีมีด่านศุลกากรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 •                          ◆ การพิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเว้นภาษี และการลดหย่อนภาษี ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่
 •                          ◆ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 •                          ◆ การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 •                          ◆ การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำสุรา ทำเชื้อสุรา ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
                               และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                          ◆ ประมาณการเบิก-จ่าย ควบคุม ตรวจสอบ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย แสตมป์และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
                               สรรพสามิตทุกประเภท
 •                          ◆ การจดทะเบียนสรรพสามิต การแจ้ง เลิก โอน ย้ายกิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
 •                          ◆ ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษา
                               แนะนำเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
 •                          ◆ การศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และการขออนุมัติงด ลด เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ ยกเว้นภาษี คืนภาษี และการลดหย่อนภาษี
 •                          ◆ ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานรายได้ e-Doc / ระบบงานรายได้ ในรายละเอียด RG_IT / ระบบงานรายได้ Interface GFMIS
                               ให้ถูกต้องและทันเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด และตรวจสอบความถูกต้อง
                               ของการรับและนำส่งงานรายได้ Interface GFMIS ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งบเดือน สถิติ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
                               เช่น ฐานข้อมูลราคา ฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเว้นภาษี และปริมาณสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
                               ตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร และสินค้าขออนุญาตผ่านแดนเพื่อนำส่งออกไปยังประเทศที่สาม
 •                          ◆ กำกับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จำหน่าย และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุมของกรมสรรพสามิตที่กำหนดในกฎหมาย
                               และระเบียบให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
 •                          ◆ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิต
                               จัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 •                          ◆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                          ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
                         bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
                               มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ ไพ่
                              และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังนี้
 •                           ◆ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และออกปฏิบัติการสืบสวน และปราบปราม
                                ผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และร่วมดำเนินการป้องกัน
                                และปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
 •                          ◆ ตรวจร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ
                               เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
 •                          ◆ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
                               /ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •                          ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 •                          ◆ จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรสามิตในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย