สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department - ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP (คบจ.น.ค.)ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP (คบจ.น.ค.)

 - สินค้า OTOP ปี 2565

แม่จ๊อด.png

- ร้านแม่จ๊อด OTOP หนองคาย คลิ๊กที่นี่


- สินค้า OTOP ปี 2564     

บ.สีกาย.png

- story of product กลุ่มแปรรูปสีกายเหนือ คลิ๊กที่นี่


- สินค้า OTOP ปี 2563

 บ.จอมแจ้ง.png

 - วิสาหกิจชุมชนและโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง คลิ๊กที่นี่