สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตราฐานการปฎิบัติงาน/คู่มือการปฎิบัติงาน

- คู่มือการยื่นแบบจดทะเบียนกรณีจดใหม่ คลิ๊กที่นี่

- คู่มือการยื่นแบบขอคืน  ยกเว้น ภส.05-01 กรณียกเว้นภาษี   คลิ๊กที่นี่

- คู่มือการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภส.07-04 งบเดือนวัตถุดิบ การผลิต  การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า  คลิ๊กที่นี่

- คู่มือการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภส.03-07 สินค้าทั่วไป  คลิ๊กที่นี่

- บริการให้ความรู้เรื่องยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน๊ต  คลิ๊กที่นี่

- ระยะเวลาการให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่  คลิ๊กที่นี่

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  คลิ๊กที่นี่

- คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊กที่นี่    

- ประกาศเจตนารมณ์  คลิ๊กที่นี่

- แผนส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส  คลิ๊กที่นี่

- แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต  คลิ๊กที่นี่

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต  คลิ๊กที่นี่