สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แหล่งความรู้

กองความรู้"กฎหมายระเบียบข้อบังคับ"

- แนวทางการกำกับดูแลสินค้าประเภทยาเส้นตามหลัก ธรรมาภิบาล คลิ๊กที่นี่

-  กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

เกร็ดความรู้ "ช่วยให้องค์กรกลับมาประสบความสำเร็จ"

- ถอดบทเรียน GECC สำนักงานสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย คลิ๊กที่นี่

- KM การประเมินโครงการโดยใช้เครื่องมือ CIPP MODEL คลิ๊กที่นี่

- โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้นโยบาย “กระทรวงการคลัง: โปร่งใส ไร้ทุจริต” คลิ๊กที่นี่

- KM การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล  คลิ๊กที่นี่

ความรู้ที่ต้องการ"สื่อประชาสัมพันธ์"

- กระบวนการใช้ภาพละเมิดลิขสิทธิ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับขั้นตอนการขอใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบและไพ่ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นป้ายคำเตือน 3 ภาษา คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับสุราชุมชน (พื้นที่หนองคาย) คลิกที่นี่

วิธีดูสุราปลอม(หงส์ทอง) คลิ๊กที่นี่

 - การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

 

นวัตกรรม.png