สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แหล่งความรู้

การจัดการความรู้"กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ"

- แนวทางการกำกับ ดูแล สินค้ายาเส้น ตามหลักธรรมาภิบาล คลิ๊กที่นี่

 

การจัดการความรู้ "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ"

- ถอดบทเรียน GECC สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

- KM รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL คลิ๊กที่นี่

- โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้นโยบาย “กระทรวงการคลัง : โปร่งใส ไร้ทุจริต”  คลิ๊กที่นี่

 

การจัดการความรู้"สื่อประชาสัมพันธ์"

- แนวทางการใช้ภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับป้ายคำเตือน 3 ภาษา คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับสุรากลั่นชุมชน (พื้นที่หนองคาย) คลิ๊กที่นี่

วิธีดูสุราปลอม(หงส์ทอง) คลิ๊กที่นี่

 

 

นวัตกรรม.png