สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพสามิต (14)ศรีเชียงใหม่ (1)_Page_1.jpg

-ร่าง- ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่นี่

เผยแพร่แผน_Page_1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่  คลิ๊กที่นี่

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต.jpg

การประชุม เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
ณ ห้องประชุมราชวัตรชั้น 5 กรมสรรพสามิต
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 น.

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาด.jpg

                                            ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัศดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด
และไม่ได้ใช้งานในราชการ และวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 24 หน่วย

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัศดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ และวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 24 หน่วย คลิ๊กที่นี่

ประกาศขายทอดตลาด.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการ
และวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 24 หน่วย

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานในราชการและวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 24 หน่วย คลิ๊กที่นี่

213327.jpg

นายอำคา ยอดโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้สมัครเป็น

สมาชิกของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม

2561

นายอำคา ยอดโพธิ์  สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้สมัครเป็นสมาชิกของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 

โครงการซ่อมแซมบ้านพัก.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิ๊กที่นี่