สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้า1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมคณะ ได้หมอบกระเช้าการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมคณะ ได้หมอบกระเช้าการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่12 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานจังหวัดหนองคาย  โดยนายณัฐพงษ์  คำวงศ์ปั่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ 

รายงานประจำปี .png

หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสรรพสามิต

- หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสรรพสามิต สามารถเรียกข้อมูลได้ที่ www.excise.go.th หัวข้อ "รายงานประจำปี" หรือคลิ๊กlink ที่นี่

 

 

 

คุณหลวง.png

การให้คะแนนความพึงพอใจ ของประชาชนที่มารับบริการ สามารถประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง QR code

"คุณหลวงชวนโหวต"  การให้คะแนนความพึงพอใจ ของประชาชนที่มารับบริการ สามารถประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง QR code  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมือง, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  สาขาศรีเชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่

สถาปนากรม2 2.jpg

งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

วันที่ 17 และ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต และเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีความผาสุก โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็น สำหรับใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

1.jpg

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ ฯ การเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่14 ม.ค.2565  เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ ฯ การเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่       ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ลว. 25 ต.ค. 2564 แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 29 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการของกรมสรรพสามิต  อีกทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป   โดยการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก และได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด_Page_1.png

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่