สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชี.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลสอบพนง ขับรถ ธุรการ_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่

2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว_Page_1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  คลิ๊กที่นี่

ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่องการยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่องการยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง คลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัคร121065.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่

 

การขึ้นบัญชี.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

 

สัมภาษณ์.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

แสตมป์อัตราศูนย์ 1.jpg

เรือเอกดุลย์พินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดยนายนายสุริยันต์ วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง โครงการออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นที่ได้รับสิทธิเสียภาษีอัตตราศูนย์ (แนะนำการทำบัญชี) แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบ

วันที่19 ก.ค.2565 เวลา 14.00 น.   เรือเอกดุลย์พินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำโดยนายนายสุริยันต์ วงศ์อาษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง โครงการออกตรวจติดตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นที่ได้รับสิทธิเสียภาษีอัตตราศูนย์ (แนะนำการทำบัญชี) แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการของกรมสรรพสามิต  อีกทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก และได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ เลิกประชุมเวลา 15.40 น.