สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

39001.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.20 น นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม และเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าว มีแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามหนังสือกรมสรรพสามิต กค 0618/ว65 เรื่อง การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่าบัดนี้ได้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนหลายกรณีว่ามีข้าราชการที่มีพฤติการณ์ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเห็นควรกำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและวินัย รวมทั้งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของส่วนราชการ

2196561.jpg

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ณ จุดตรวจน้ำมันส่งออกโดยมีเรือเอก ดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายให้การต้อนรับ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ณ จุดตรวจน้ำมันส่งออกโดยมีเรือเอก ดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคายให้การต้อนรับ

องค์ภา.jpg

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ปีใหม่2 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

 

ป้องกันภัย1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

งานพระเจ้าตาก1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย  โดย เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2565 

โครงการทำบุญ 90 ปี2.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย จัดกิจกรรมตามแผน/โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ. วัดบ้านบอนทุ่ง ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 

king9-05-12-2565-680.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  สามารถลงนามคำกล่วน้อมรำลึก ได้ที่ลิ๊งค์ คลิ๊กที่นี่