สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

- โครงการงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี คลิ๊กที่นี่

- แผนงาน/โครงการ : การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิตและการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย  คลิ๊กที่นี่

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ"โครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม" คลิ๊กที่นี่

- แผนตรวจสอบภาษีประจำปี 2566 คลิ๊กที่นี่