สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nongkhai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ใบประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลากรดาวเด่น (STAR)  คลิ๊กที่นี่

- ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย เรื่อง ยกย่องเชิดชูบุคคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่