เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 นายชวการ  มาฆะวงศ์ 1.PNG

นายชวการ  มาฆะวงศ์

2562 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

ตำแหน่ง   สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

 

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif ระดับ         อำนวยการระดับสูง  
Rg1-footer.jpg