ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

การจัดการความรู้"กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ"

- แนวทางการกำกับ ดูแล สินค้ายาเส้น ตามหลักธรรมาภิบาล คลิ๊กที่นี่

 

การจัดการความรู้ "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ"

- ถอดบทเรียน GECC สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย คลิ๊กที่นี่

 - KM รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL คลิ๊กที่นี่

การจัดการความรู้"สื่อประชาสัมพันธ์"

- แนวทางการใช้ภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับป้ายคำเตือน 3 ภาษา คลิ๊กที่นี่

- แผ่นพับสุรากลั่นชุมชน (พื้นที่หนองคาย) คลิ๊กที่นี่

- วิธีดูสุราปลอม(หงส์ทอง) คลิ๊กที่นี่

 

 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2564

การดำเนินงานมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่