สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

QR ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 9.9.65.jpg

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลาขานุการกรม กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลาขานุการกรม กรมสรรพสามิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น>>ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอเเนะและอัฉริยะ<<

ผ้าไทย ท่าน ส.ทรงรัตน์31.8.65.png

วันผ้าไทยแห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "วันผ้าไทยแห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูผ้าไทย รวมถึงการต่อยอดผ้าไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ส่งเสริมการต่อยอดผ้าไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันแม่ 12.8.65 (1).jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพรปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระรชชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ >>คลิก<< 

วัน ร.10 28.7.65.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2565  >>คลิก<<

บอกเล่าข่าวเที่ยง30.6.65 (3).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวปรีดาพร ไวชมภู ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี และนางสาวปิยพร ชัยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

165.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูสนับสนุนสินค้าส้มปลาหน้ากระเทียมชุมชนบ้านโนนปอแดงสู่ OTOP
#คณะทำงานส่งเสริมเศรษกิจชุมชน

เรามารู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดการสั่งสินค้าได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เลขที่3 หมู่4 บ้านโนนปอแดง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 โทร.(061) 029-4970 และไลน์.0610294970 หรือทางเพสบุ๊ค.ปลาส้มโนนปอแดง โนนสัง #มีบริการส่งทั่วประเทศจ้า#สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูสนับสนุนสินค้าชุมชนสู่ OTOP

 

 

ต่อต้านยาเสพติด 26.6.65 (5).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้อง ได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัย กลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูจะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

 

วันราชินี1.6.65.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

วันฉัตร 2.5.65.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

บอกเล่าข่าวเที่ยง25.3.65 (3).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว