สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

 

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมสรรพสามิต

 •  

 •  

 • ---คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 •  

 •                                                                                         ดาวน์โหลด

 •  

 • --- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาไทย)
 •  

                                                                                                                  ดาวน์โหลด  
 •  

 •  

 • --- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

                                                                                                                  Download
 •  

      

 

 •  

 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร