สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการดำเนินการประจำปี/แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

    

แผนดำเนินการ/แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 แผนงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 แผนงานการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   

แผนดำเนินการ/แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

 

แผนดำเนินการ/แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

 

 

  •  

 

  •