สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร ที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
                   - แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
                   ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

                       กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
                       - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิต ข้อบังคับกรมสรรพสามิตและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการกรมสรรพสามิต 

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
                       - GFMIS on KTB Corporate Online  (ด้านรับเงิน)
                       ภาพรวมบริการ KTB สำหรับกรมสรรพสามิต (AS-IS) 

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์กรมสรรพสามิต"ส่งเสริมและพัฒนากรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรคุณธรรม"

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนือง จากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม

ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

__________________________________________________________________________________________________ 

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมสรรพสามิต

 •  

 •  

 • ---คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 •  

 •                                                                                         ดาวน์โหลด

 •  

 • --- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาไทย)
 •  

                                                                                              ดาวน์โหลด  
 •  

 •  

 • --- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

                                                                                             Download
 •