สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน ร.10 28.7.65.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้   1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2565  >>คลิก<<

บอกเล่าข่าวเที่ยง30.6.65 (3).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวปรีดาพร ไวชมภู ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี และนางสาวปิยพร ชัยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

165.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูสนับสนุนสินค้าส้มปลาหน้ากระเทียมชุมชนบ้านโนนปอแดงสู่ OTOP
#คณะทำงานส่งเสริมเศรษกิจชุมชน

เรามารู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดการสั่งสินค้าได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เลขที่3 หมู่4 บ้านโนนปอแดง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 โทร.(061) 029-4970 และไลน์.0610294970 หรือทางเพสบุ๊ค.ปลาส้มโนนปอแดง โนนสัง #มีบริการส่งทั่วประเทศจ้า#สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูสนับสนุนสินค้าชุมชนสู่ OTOP

 

 

ต่อต้านยาเสพติด 26.6.65 (5).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้อง ได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัย กลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูจะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

 

วันราชินี1.6.65.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

วันฉัตร 2.5.65.jpg

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ดังนี้ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

บอกเล่าข่าวเที่ยง25.3.65 (3).jpg

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ "บอกเล่า ข่าวเที่ยง"

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และนางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ไปประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงตามสาย รายการ “บอกเล่า ข่าวเที่ยง” ในระหว่างเวลา 12.00 น.-12.30 น. ณ สถานีสือสารจังหวัด ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

รับรางวัลแผนคุณธรรม3.3.65 (2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรม

นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ส่งมอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564