สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

รับพระราชทานลายผ้า28.3.66 (2).jpg

ร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" เพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และการนำแบบลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

จิตอาสา 14.3.66 (13).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรม 5ส

ในวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 

รับผู้ตรวจ 8.2.66 (3).jpg

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ) ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ) ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ และผลการดำเนินงาน แผนงานและโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ ห้องประจำสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 จังหวัดหนองบัวลำภู

ทำบุญ 90 ปี กรม 19.1.66 (6).jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วัดภูน้อย ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

เจตนารมณ์ ปี 661.png

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-

วันพ่อ 5.12.65.jpg

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

13.10.65-6.jpg

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

……………………………. 

 

           เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้
 

           ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ จำนวน 4,741 โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ
ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์
ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
  

           ด้วยดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงข้าพระพุทธเจ้า ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
  

                เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ขอให้ทุกท่าน ณ สถานที่แห่งนี้พร้อมใจกัน
ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์.

......................................

 

QR ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 9.9.65.jpg

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลาขานุการกรม กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลาขานุการกรม กรมสรรพสามิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น>>ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอเเนะและอัฉริยะ<<