สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วันฉัตร 4.5.66.jpg


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ด้วยวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ของทุกปี เป็นวัน "วันฉัตรมงคล" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จึงดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตลอดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 2.จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิก<<

25.4.66 (8).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนือ่งในวันคล้ายวันสารรคตสมเด็จพระนเรศวร 25 เมษายน โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผ้าไทย ท่าน ส.ทรงรัตน์31.8.65.png

วันผ้าไทยแห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "วันผ้าไทยแห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูผ้าไทย รวมถึงการต่อยอดผ้าไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ส่งเสริมการต่อยอดผ้าไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สงกรานต์ 13.4.66 (10).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพร เพื่อสิริมงคลของชีวิต

รับรางวัลแผนคุณธรรม 25.4.66 (4).jpg


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

นายจารุวัฒน์ นูกลึง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ส่งมอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

แนบ2-banner18.4.66.jpg

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก

ประชาสัมพันธ์ให้ผระชาชนประเมินควมพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก

รับพระราชทานลายผ้า28.3.66 (2).jpg

ร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" เพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และการนำแบบลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

จิตอาสา 14.3.66 (13).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรม 5ส

ในวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู