สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1485157320533.jpg

งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2560 

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองพระวอ - พระตา  และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

001.jpg

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู

นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูพร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนบ้านนาไก่ - นาคำน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

Big Cleaning Day_59_09_20-01S.jpg

กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดหนองบัวลำภู


คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดหนองบัวลำภู ในโซนที่รับผิดชอบ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 

 

logo.png

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government)

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

icon egov.jpg

หลักการและเหตุผล

 

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนานำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถนำ ICT มาใช้ เพื่อทำการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้เป้าประสงค์ของการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแผนทิศทาง (ROADMAP) ในการพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2557) และแผนดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุการพัฒนาไปสู่ online information & interactive transaction โดยสมบูรณ์ ดังนี้

 1. ระยะที่ 1 ภายในปี 2553 กำหนดเป้าหมายเป็น c-Government หรือ Connected Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ e-Services
 2. ระยะที่ 2-3 ภายในปี 2554-2555 เป็น m-Government หรือ Mobile Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่อื่น ๆ ในการให้บริการ e-Services
 3. ระยะที่ 4 ภายในปี 2556 เป็น u-Government หรือ Ubiquitous Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางที่หลากหลายในการให้ บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได้ และเป็นบริการตลอดเวลาแบบ 24x7
 4. ระยะที่ 5 ภายในปี 2557 เป็น t-Government หรือ Transformed Government หรือรัฐบาลที่ผ่านการแปลงสภาพตามนิยามขององค์การสหประชาชาติที่เป็นรัฐบาล ที่ใกล้ชิดกับประชาชนทุกภาคส่วนที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได้ และเป็นบริการตลอดเวลาแบบ 24x7

ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 และ 2551 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาโครงการ Common Platform และ e-Government Portal เพื่อเป็นโครงสร้างกลาง (Government Gateway) ในการรองรับการใช้งานจากประชาชนในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใน ลักษณะการให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single Sign On ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Service ของผู้ใช้งานเกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในด้านความปลอดภัยน่าเชื่อถือไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนา e-Government จึงควรให้มีการติดตาม ประเมินวัดผล และปรับปรุงระบบ Common Platform/e-Government Portal ให้สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานหน้าเว็บเดียวแล้วเข้าไปใช้งานบริการภาครัฐได้ทุกที่ เพื่อเป็นการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ       ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ กรอบแผนทิศทางของ e-Government Portal ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT แห่งชาติ รวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ e-Government Portal  เพื่อการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นศูนย์กลางบริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อติดตาม ประเมิน วัดความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ รวมทั้งตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 3. เพื่อตรวจสอบระบบทั้งด้านความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ ความปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Patching) และเสริมจุดแข็งของระบบ (Hardening) รวมทั้งกำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้ จริง
 4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ให้มีความสวยงาม น่าใช้  สะดวก ทันสมัย รวดเร็วต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ e-Services ของหน่วยภาครัฐได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กรอบการทำงานรวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ e-Government Portal ให้หน่วยงานภาครัฐทราบ และใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการระบบงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีระบบ e-Government Gateway กลางที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
 2. มีระบบ Web Services ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และเป็นมาตรฐานแบบเปิด (Open standard)
 3. มีระบบการเชื่อมโยงที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสูงและเป็นมาตรฐาน
 4. มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ประชาชนสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ ณ จุดเดียว
 5. มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนา e-Government Gateway และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด้วยระบบ Web Service และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบผ่านระบบ  Single Window โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

 

logo_nongbualamphu.png

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา >>>คลิกอ่านประกาศ<<< (25/08/2558)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>เอกสาร 1<<<  >>>เอกสาร 2<<<

HEAD_NB.JPG

กรมสรรพสามิต ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมสรรพสามิต ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>>รายละเอียด<<<<<

logo_nongbualamphu.png

ยกเลิกการสอบราคาก่อสร้างอาคารเก็ยของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ยกเลิกการสอบราคาก่อสร้างอาคารเก็ยของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู (ประกาศ 17 มิถุนายน 2558) >>>คลิกอ่านประกาศ<<<

-----------------------------------------------------------------------------------

กำหนดยื่นซอง 18 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2558 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

>>>ประกาศ กำหนดยื่นซองสอบราคา 18 - 29 มิ.ย. 2558<<<

>>>เอกสารแนบ 1<<<

>>>เอกสารแนบ 2<<<

>>>เอกสารแนบ 3<<<

>>>เอกสารแนบ 4<<<

>>>เอกสารแนบ 5<<< 

-----------------------------------------------------------------------------------

ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง >>>คลิกเพื่ออ่านประกาศ<<<

-----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา >>>คลิกเพื่ออ่านประกาศ<<<

-----------------------------------------------------------------------------------

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มีความประสงจะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง

กำหนดยื่นซองระหว่าง 16 เมษายน 2558 ถึง 27 เมษายน 2558 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

>>>ประกาศหน้า1<<<

>>>ประกาศหน้า2<<<

>>>เอกสารแนบ1<<<

>>>เอกสารแนบ2<<<

>>>เอกสารแนบ3<<<

>>>เอกสารแนบ4<<<

>>>เอกสารแนบ5<<<

>>>เอกสารแนบ6<<<

>>>เอกสารแนบ7<<<

>>>เอกสารแนบ8<<<

>>>เอกสารแนบ9<<<

>>>เอกสารแนบ10<<<

>>>เอกสารแนบ11<<<