สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาแฟ61 (12).jpg

เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมคณะเข้าร่วมงานสภากาแฟ ตามหนังสือเชิญสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

กรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกรมสรรพสามิต จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 

  • เจตนารมณ์ thai1.jpg
  • เจตนารมณ์ eng1.jpg

บาวแดง61(5).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูออกตรวจปฏิบัติการสถานบริการ ไนท์คลับ

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจสถานบริการ ไนท์คลับ รายร้านวังหมื่น เพื่อตรวจสอบการชำระภาษีและแนะนำกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค ตรวจสอบแล้วมีการชำระภาษีครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ร้านวังหมื่น (บ้านบาวแดง)

นักเรียน61(2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลางต้อนรับการเยี่ยมชมสถานที่ราชการของนักเรียนโรงเรียนอินนัดดา

ในวันที่ 25 มกราคม 2561 สรรรพสามิตพื้นที่สาขานากลางพร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการเยี่ยมชนสถานที่ราชการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอินนัดดาพร้อมอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กๆต่อไป

สนาม61(2).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมออกตรวจเพื่อกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู มอบหมายให้ฝ่ายปราบปราม ร่วมออกตรวจกับกรมการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ งานสักการระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

125752.jpg

ร่วมกิจกรรม งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโสพร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

29350.jpg

ออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561

สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง ได้เข้าร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ออกบริการประชาชน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

20244.jpg

ร่วมกิจกรรม งานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายสากล สีเขียว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโสและคณะเป็นตัวแทน ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อบริจาคสิ่งของ จำนวน 3 รายการ มูลค่า 9,000 บาท เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอนาลโย หลังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู