สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประกาศรับสมัครงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปรนัย) และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์