เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

  •   แผนผังองค์กร17.3.631.png

ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
 

ส.จรัสพงษ์.jpg

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

   

   ฝ่ายอำนวยการ

    หน.อิ้ด.png

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

บุคลากร2.26-1-61.jpg 

ฝ่ายปราบปราม

 หน.แล็ค.jpg  

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

       

นายจารุวัฒน์ นูกลึง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายสากล สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

นายชัยณรงค์ จันทร์แสง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ

- ว่าง -

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขาเมืองหนองบัวลำภู

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขานากลาง

เวช.jpgนิมิตร.jpg

นายเวช ศิริวานนท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง

 

 


ฝ่ายอำนวยการ  

หน.อิ้ด.png

นายจารุวัฒน์ นูกลึง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


    เหมย.jpg
นางสาวณัฐวรา จันแดง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     
พี่อื้น.png

  นางจันทร์จิรา ดีแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บุคลากร11.26-1-61.jpg 

 บุคลากร5.26-1-61.jpgบุคลากร10.26-1-61.jpgนุ๊ก.jpg 

นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร
พนักงานประจำสำนักงาน

นายชุมพล จันทร์จีน
พนักงานขับรถยนต์ (ส 2) 
นางลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์
พนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

     น้าเชษ.jpg 

 

 สุริยา จันทะวงษ์.jpg

 
 พี่สมชาย.jpg

 
ธีระวัฒน์.jpg

นายวิเชษฐ์ ระเวียง
พนักงานขับรถยนต์

 นายสุริยา จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
 นายกันตพงษ์ สุจิมงคล
พนักงานขับรถยนต์

นายธีระวัฒน์ ม่วงสนิท
    พนักงานขับรถยนต์ 


 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    บุคลากร2.26-1-61.jpg   

นายสากล  สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


ปุ้ย2.jpgปรีดาพร-ไวชมภู.jpg
นางสาวปิยพร ชัยเดช
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
นักตรวจสอบภาษี

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายปราบปรามฝ่ายกฎหมาย
 หน.แล็ค.jpg 
นายชัยณรงค์ จันทร์แสง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

- ว่าง -


สุระชัย.jpg


 พี่กิ๊ก.jpg

นายสุระชัย โสมาณวัฒน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวสุภาภรณ์ สุมาลี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

  บุคลากร4.26-1-61.jpg   

 

พี่อุ้ย.jpg

นายกรกฤษณ์ ออประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  นางสาวอาริสา ปานมณี
นิติกร

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู
เวช.jpg
นายเวช ศิริวานนท์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

งานบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม
อรุณี.jpg วิชญ์พงศ์.jpg
นางอรุณี ใจฉ่ำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
- ว่าง -นายวิชญ์พงศ์ สยมภูกลาง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
วิภา ทองคำรัตน์.JPGคัทลียา เชยคนชม.JPG
ธีระศักดิ์.jpg
 
นางวิภา ทองคำรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคัทลียา เชยคนชม
นักวิชาการสรรพสามิต
นายธีระศักดิ์ ม่วงสนิท
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  


 บุคลากร9.26-1-61.jpg 
 

  

นายพิทักษ์ รักวิชา
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง
นิมิตร.jpg
นายนิมิตร ยศราวาส
สรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง

งานบริหารงานทั่วไปงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม
 

  บุคลากร12.26-1-61.jpg    

 
- ว่าง -นางสาววีรนุช  โฮ้หนู
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
- ว่าง -
 แฮร์.jpg

     


 
นางสาวพรรณี ทับธานี
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
- ว่าง -
  

 

    พี่เปิ้ล2.jpg  

 

  นางสาววาสนา ทองพิมาย
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg