สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

  •  แผนผังองค์กร22.5.66.png

ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
 

 

 

 

 

 

 

นางกนกภรณ์ อินไชย
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

   

                    ฝ่ายอำนวยการ
                     18.5.63 (หน อี๊ด).jpg

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  18.5.63 (หน หลง).jpg 

ฝ่ายปราบปราม
   


- ว่าง -

ฝ่ายกฎหมาย
 พี่อ้น7.2.65.jpg 

                       นายจารุวัฒน์ นูกลึง
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสากล สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส


นางอภิรดี รินทะระ
นักวิชา
การสรรพสามิต
 ชำนาญการ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขาเมืองหนองบัวลำภู

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขานากลาง

หน ชัยยุทธ25.3.65.jpg 18.5.63 (หน นิมิตร).jpg

นายชัยยุทธ บุตรจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ


 

 


ฝ่ายอำนวยการ  

18.5.63 (หน อี๊ด).jpg

นายจารุวัฒน์ นูกลึง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    18.5.63 (เหมย).jpg
นางสาวณัฐวรา จันแดง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
18.5.63 (พี่อื้น).jpg
  นางจันทร์จิรา ดีแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

18.5.63 (หวาน).jpg 

  18.5.63 (นุ๊ก).jpg

18.5.63 (พี่ก้อย).jpg

พี่อ๊อฟ2 26.10.65.jpg   

นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจิตร
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสุทธิดา ตระแก้วจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์
พนักงานการเงินและบัญชี 
นายกฤติเดช หาญรุ่งโรจน์ 
พนักงานขับรถยนต์

     18.5.63 (น้าเชษ).jpg 

  18.5.63 (พี่ยา).jpg

  พี่นนท์.jpg

18.5.63(พี่หนึ่ง).jpg

นายวิเชษฐ์ ระเวียง
พนักงานขับรถยนต์

 นายสุริยา จันทะวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
 นายอานนท์  ประชุมชน
พนักงานขับรถยนต์

นายธีระวัฒน์ ม่วงสนิท
    พนักงานขับรถยนต์ 


 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

    18.5.63 (หน หลง).jpg   

นายสากล  สีเขียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

    18.5.63 (พี่ยุ้ย).jpg  

นางสาววีรนุช โฮ้หนู
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


ปุ้ย 17.2.65.jpg 18.5.63 (พี่ตั๊ก).jpg
นางสาวปิยพร ชัยเดช
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
นักตรวจสอบภาษี

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
 - ว่าง - พี่อ้น7.2.65.jpg

นางอภิรดี รินทะระ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

18.5.63 (หน จิมมี่).jpg

 น้องนิ7.2.65.jpg

นายสุระชัย โสมาณวัฒน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร สังข์สีลา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

   18.5.63 (บุช).jpg   

น้องแป้ง7.2.65.jpg

นายกรกฤษณ์ ออประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 นางสาวกิตติยากร พิงชัยภูมิ
นิติกร

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู

        

   หน ชัยยุทธ25.3.65.jpg

  

นายชัยยุทธ บุตรจันทร์
นักวิชาการสรรรพสามิตชำนาญการพิเศษ


งานบริหารทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม
น้องเกด10.3.65.jpg - ว่าง -

 พี่อ๋อย29.10.63.jpg

นางสาวกันยามาศ เบี้ยวโกฏิ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

  นางสาวปิยวดี แสนปราบ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

น้องน็อต10.3.65.jpg เมย์12.1.66.jpg
- ว่าง -
 

นางสาวอนงค์ โพธิ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรฐิตา เชื้อกลาง
นักวิชาการสรรพสามิต


   


 18.5.63 (พี่หนุ่ย).jpg 
 

   

นายพิทักษ์ รักวิชา
 เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง
18.5.63 (หน นิมิตร).jpg
นายนิมิตร ยศราวาส
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

งานบริหารทั่วไป งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม

- ว่าง -

พี่ติ๊ดตี่29.4.65.jpg

 

  

 

- ว่าง -

 

 

 

 

นางสาวนัยยุณี คล้ายบุตร
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 

 
18.5.63 (แฮ).jpg

  18.5.63 (พี่ปุ้ม).jpg

 

18.5.63 (หนสมพร).jpg
 

นางสาวพรรณี ทับธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวเสาวลักษณ์ สุพันคุ้ม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสมพร ชาวไทย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   

 

         15.12.63(พี่เก๋).jpg  

 

   

       นางสาวสุภาพร ยางศรี
        เจ้าพนักงานสรรพสามิต

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg