สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หน้าที่ความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ฝ่ายอำนวยการ  | ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย

 

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้***

 1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
 3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
 5. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่
 6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   การแบ่งงานภายใน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 3. ฝ่ายปราบปราม
 4. ฝ่ายกฎหมาย 

bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ  หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และจัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณการเงินและการบัญชีทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่กรมสรรพสามิต
  ได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ 
 • การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์/นโยบายของกรมสรรพสามิต ภาค พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์
  ประเมินผลเพื่อทราบ/ปรับปรุงแผน และการรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมรายงานการประชุม การประสานงาน การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม 
 • ติดตาม และรวบรวมแผน/ผลการปฏิบติงาน และภารกิจต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานสถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 • การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน/แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการยื่นเสียภาษี  และพัสดุครุภัณฑ์รายปีของพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และด้านการป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตรวมทั้งให้การสน้บสนุน ปรึกษา แนะนำในงานที่รับผิดชอบ 
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ประสานงาน ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน

  

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี   หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสมิตภาคและพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 
 • กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และกำกับ ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
 • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
 • เร่งรัด กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
 • พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
 • ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม    หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
 • ดำเนินการด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต 
 • วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานด้านการตรวจสอบภาษี การป้องกันและ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 
 • ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ท่เกี่ยวเนื่องโดยรงและโดยอ้อมกับส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 
 • กำกับดูแล ให้ความสนับสนุน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย  หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
 • ปฏิบัติงานด้านคดีในทางเพ่ง คดีอาญา คดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบสำนวนการเปรียบเทียบคดีและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจ่ายเงินสินบนรางวัล  การรับและนำส่งเงินของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจน์ของกลาง  การตรวจนับ  เก็บรักษา  การทำลาย  การขายทอดตลาด  และการดำเนินการขอคืนของกลาง
 • จัดทำระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และสัญญาต่าง ๆ และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับและสัญญาต่าง ๆ
 • งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
 • การตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทำลาย ขายทอดตลาดและการกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาดของกลาง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
 • ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะในการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านคดี ติดตามคำพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินคดี
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลับด้านบน