ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

สถิติการจัดเก็บภาษี

เป้าหมายการจัดเก็บรายได้   

 

ผลการจัดเก็บรายได้

 

สถิติผลการปราบปราม