ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ข้อมูลข่าวสาร ที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
                   - แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
                   ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

                       กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
                       - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิต ข้อบังคับกรมสรรพสามิตและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการกรมสรรพสามิต 

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
                       - GFMIS on KTB Corporate Online  (ด้านรับเงิน)
                       ภาพรวมบริการ KTB สำหรับกรมสรรพสามิต (AS-IS) 

 มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ประกาศกรมสรรพสามิต

 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

 มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน

E-Service บริการอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต