• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง001.jpg
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชุมทางถนน001.jpg
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

จ.เคลื่อนที่ นาซาว001.jpg
สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

บิดาฝนหลวง001.jpg
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ  : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปัว วันที่ 5001.jpg
เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล