ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) และได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าว ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของรัฐบาล (www.info.go.th) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชน (ฉบับใหม่) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเข้ารับบริการต่อไป


  • คู่มือประชาชน1.png
  • คู่มือประชาชน.png