“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุม ซึ่งนอกจากการประชุมแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการสุราชุมชนในตำบลสะเอียบ จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงถึงบทบาท ภารกิจและหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกรมสรรพสามิต หลังจากเสร็จการประชุมได้ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต


 • ประชุมสัญจรแพร่4.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่13.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่5.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่6.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่7.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่8.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่9.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่1.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่12.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่2.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่3.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่10.jpg
 • ประชุมสัญจรแพร่11.jpg