เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

1. ณ หอประชุมบ้านปูคา ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย
2.ณ หอประชุมบ้านเชียงแล ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย
3.ณ หอประชุมบ้านวังม่วง ต.เจดีย์ชัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 ราย

 


 • ปัว วันที่ 51.jpg
 • ปัว วันที่ 52.jpg
 • ปัว วันที่ 53.jpg
 • ปัว วันที่ 54.jpg
 • ปัว วันที่ 55.jpg
 • ปัว วันที่ 56.jpg
 • ปัว วันที่ 57.jpg
 • ปัว วันที่ 58.jpg
 • ปัว วันที่ 59.jpg
 • ปัว วันที่ 511.jpg
 • ปัว วันที่ 512.jpg
 • ปัว วันที่ 513.jpg