วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62

วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแนะนำช่องทางการรับชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


  • ประชุมเวียงสา1.jpg