เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

 เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.แสนทอง ต.ผาทอง และ ต .ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1.ช่วงเช้า ณ หอประชุมบ้านนาหนุน3มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย
2.ช่วงบ่าย ณ หอประชุมบ้านแหน1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 รายรวมทั้งสิ้น 249 ราย

 


  • ยาสูบท่าวังผา4.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา1.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา2.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา3.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา5.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา6.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา7.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา8.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา9.jpg
  • ยาสูบท่าวังผา10.jpg