สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการจัดเก็บภาษี/ปราบปราม

ผลการจัดเก็บรายได้

  (ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 2557 15:39 น.)
 

จำนวนโรงงานสุรากลั่นชุมชน

  (ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 2557 11:46 น.)
 

สินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2527

  (ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 2557 11:37 น.)
 

ผลการปราบปราม

  (ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 2557 11:23 น.)