สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

คู่มือสำหรับประชาชน

- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
- สาขาเวียงสา
 
4

การขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสายละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2560