สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน มีการจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายปราบปราม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกรมสรรพสามิต  
 24322.jpgS__7012357.jpg 

S__7012358.jpg

S__7012359.jpg