สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศกรมสรรพสามิต 

  เรื่อง รายละเอียด 
 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร
แนบเอกสาร
 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นิติกร
แนบเอกสาร
 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร          
แนบเอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิ เอกสารแนบ
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เอกสารแนบ
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ทดสอบความสามารถพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) เอกสารแนบ
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เอกสารแนบ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  เอกสารแนบ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

 

เอกสารแนบ

 

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน

 เอกสารแนบ

  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เอกสารแนบ
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน เอกสารแนบ
 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบปฏิบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา 

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา

เอกสารแนบ