สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

67.05.16 ส่งเสริมความรู้สุรา 81.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรากลั่นขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่สาขาเมืองน่าน  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ
   ในการจัดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดน่านให้ความรู้เกี่ยวกับการออมแห่งชาติ วิทยากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน สาขาน่าน ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน วิทยากรจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดน่าน ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย พ.ร.บ.ภาคบังคับและประกันภัยอื่น ๆ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผลิตสุรา โดยมีนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

67.05.08 ส่งเสริมความรู้ไนท์คลับ 2.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นประธานในการประชุมตามโครงการส่งเสริมความรู้เเก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน ประเภทไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นประธานในการประชุมตามโครงการส่งเสริมความรู้เเก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน ประเภทไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตเเละระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดจังหวัดน่าน สรรพากรพื้นที่น่าน ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ชั้น 2

67.05.07 ปัวจิตอาสา 7.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินทร์เเก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินทร์เเก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายเชาวฤทธิ์ บุตรดาสา ปลัดอำเภอเวียงสา เป็นประธานในกิจกรรม ณ วัดเหนือฝาย ต.เเม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

67.05.04 จัดเก็บจิตอาสา 7.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ หนองน้ำครก บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.05.02 ประชุมประจำเดือน 5.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ครั้งที่ 4/2567 เพื่อมอบนโยบาย รับทราบเเละติดตามผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายเเละสาขา รวมทั้งร่วมกิจกรรม "อิ่มท้อง อิ่มใจ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการเเละลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เเละได้มีเวลาพบปะ หารือ รวมทั้งได้ปรึกษา เเลกเปลี่ยนปัญหาการทำงานต่างๆ ต่อกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ชั้น 2

67.05.01 สาขาปัวจิตอาสา 6.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายวีรินทร์ภัทร์ เย็นใจมา เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายวีรินทร์ภัทร์ เย็นใจมา เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอปัว ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

67.05.01 อำนวยการจิตอาสา 8.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวินัย ลำไธสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวินัย ลำไธสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.04.29 ท่านสเจริญพระพุทธมนต์ 20.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยนางพรศิริ ตุ้ยน้อย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567  เวลา 17.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยนางพรศิริ ตุ้ยน้อย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารบวรธรรม วัดดอนมูล อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.04.29 เวียงสาจิตอาสา 9.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายญาณวรรธน์ ชัยศิริ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายญาณวรรธน์ ชัยศิริ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษานันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

67.04.29 กฎหมายทำบุญตักบาตร 6.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางวันทนา นัดดากูล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน รักษาการในตำเเหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เเละพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางวันทนา นัดดากูล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน รักษาการในตำเเหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เเละพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุเเช่เเห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

67.04.26 รับเสด็จพระเทพ 1.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและแบบจำลองอาคาร ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เเละพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ รับเสด็จ

67.04.26 จัดเก็บร่วมเจิรญพระพุทธมนต์ 8.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเเด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.40 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเเด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.04.25 อำนวยการจิตอาสา 8.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางภัทรศยา พรมสาร เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เเละบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้ นางภัทรศยา พรมสาร เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เเละบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี เเละรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ วัดถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.04.24 ท่านสประชุมคบจ 2.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 4/2567 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรคของเเต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาฯ คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เเละข้อราชการที่สำคัญของจังหวัดน่าน ในการนี้ สรรพสามิตพื้นที่น่านได้รายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัด “โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดน่าน “ ให้ที่ประชุมรับทราบ และคณะผู้บริหารการคลังฯ ได้แสดงความยินดีกับ นายวาริส วิสารทานนท์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่งใหม่ โดยมีนางรัศมี ตุ่นสีใส ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2

67.04.22 ดำหัวสนง 2.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เป็นประธานในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเเละรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน เป็นประธานในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเเละรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยได้เรียนเชิญอดีตข้าราชการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเเสดงถึงความกตัญญู มีสัมมาคารวะเเก่ผู้อาวุโส เเละเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทย ณ บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่น่าน

67.04.22 ไหว้ศาล 1.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านเเละบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่น่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านเเละบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่น่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฎิบัติหน้าที่ เเละเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

67.04.19 ดำหัวผู้ว่า 4.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมบุคลากรในสังเข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สรงน้ำพระมหาเถระเเละรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อสืบสาน รักษา อนุรักษ์ ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมบุคลากรในสังเข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สรงน้ำพระมหาเถระเเละรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อสืบสาน รักษา อนุรักษ์ ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง เเละจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

67.04.11 ปราบปรามตรวจเยี่ยม 4.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายสิรศักดิ์ อนันญาวงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยสายตรวจพื้นที่น่าน เป็นผู้แทนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการประชาชน จุดตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายสิรศักดิ์ อนันญาวงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยสายตรวจพื้นที่น่าน เป็นผู้แทนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการประชาชน จุดตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ จุดตรวจพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว และอำเภอสองแคว ภายใต้มาตรการ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยม คณะที่ 2

67.04.10 จัดเก็บจิตอาสา 5.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  • วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นางจาริณี จินะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม ณ วัดนาปัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

67.04.09 สาขาเวียงสาจิตอาสา 7.jpg

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายญาณวรรธน์ ชัยศิริ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่น่าน มอบหมายให้นายญาณวรรธน์ ชัยศิริ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในกิจกรรม ณ วัดนิโรธรังสี (วัดป่ากรรมฐาน บ้านก๊อด) หมู่ที่ 2 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว