สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

                              1. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

                                  1.1 E-mail : narn@excise.go.th

                                  1.2 ที่อยู่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 96 ถนนข้าหลวง

                                               ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000     

                                  1.3 เบอร์โทรศัพท์ : 054-710117

                                  1.4 Facebook:สำนักนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

                                  1.5 Line Official Account : @320shvak                                   

                                  1.6 Google map คลิก

  

แผนที่ RE001.jpg