สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 21364.jpg

21368.jpg

 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเก็บพยานหลักฐาน และการนำคดีส่งฟ้องศาล ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน และพิสูจน์หลักฐานภาค 5 มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวนทั้งสิ้น 40 นาย