สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่น่าน          

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 192.jpg

นางวารุณี อยู่สุข

2555 - 2557

Rg1-footer.jpg
191.jpg

นายสมบูรณ์  ภัทรโพธา

2557 - 2559
Rg1-footer.jpg
190.jpg  นายอำนาจ  ผลผ่องใส 2559 - 2562 
Rg1-footer.jpg
 Nongluck.jpg  นางนงลักษณ์  สมัครการ  2562- 2566
  Rg1-footer.jpg  
ท่าน ส ชาตรี.png นายชาตรี สุขสิทธิ์ 2566-ปัจจุบัน