สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

 

ข้อมูลสถิติของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2564 

 bullet_blue.png กันยายน

 bullet_blue.png สิงหาคม

 bullet_blue.png กรกฎาคม

 bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

 bullet_blue.png ตุลาคม 

 

 bullet_blue.png กันยายน

 bullet_blue.png สิงหาคม

 bullet_blue.png กรกฎาคม

 bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

 bullet_blue.png ตุลาคม 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563 

 bullet_blue.png กันยายน

 bullet_blue.png สิงหาคม

 bullet_blue.png กรกฎาคม

 bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

 bullet_blue.png ตุลาคม 

 

 bullet_blue.png กันยายน

 bullet_blue.png สิงหาคม

 bullet_blue.png กรกฎาคม

 bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

 bullet_blue.png ตุลาคม 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

 

ผลการปราบปราบผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2562 

bullet_blue.png กันยายน

bullet_blue.png สิงหาคม

bullet_blue.png กรกฎาคม

bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

bullet_blue.png ตุลาคม 

 

bullet_blue.png กันยายน

bullet_blue.png สิงหาคม

bullet_blue.png กรกฎาคม

bullet_blue.png มิถุนายน

 bullet_blue.png พฤษภาคม

 bullet_blue.png เมษายน

 bullet_blue.png มีนาคม

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์

 bullet_blue.png มกราคม

 bullet_blue.png ธันวาคม

 bullet_blue.png พฤศจิกายน

bullet_blue.png ตุลาคม