สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มีแล้วแบ่งปัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขา ร่วมกัน จัดกิจกรรม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขา ร่วมกัน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขา ร่วมกัน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื้่องในวะโรกาสพระราชสมภพพระบรมราชินิ ได้บริจาค น้ำจำนวน 400 โหล แอลกอฮลจำนวน 432 ขวด กระเป๋าผ้าจำนวน 100 ใบ และ อาหารจำนวน 180 กล่อง แก่โรงพยาบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรธรรมราช